“น้องคูเปอร์” ความมุ่งมั่น มีวินัยในตนเอง ทำให้สอบเข้าสาธิตจุฬาฯ ได้


“น้องคูเปอร์” ความมุ่งมั่น มีวินัยในตนเอง ทำให้สอบเข้าสาธิตจุฬาฯ ได้

ด.ช. ปวริศร์ ตันตระรัตนะ (คูเปอร์)

น้องคูเปอร์ อายุ 6 ปี อยู่ชั้น ป.1 เรียน Eye Level ประมาณ 2 ปี เป็นเด็กร่าเริง กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ ช่างซักถาม และชอบเรียนคณิตศาสตร์มาก มีสมาธิดีและขยันอดทน คูเปอร์ เรียนรู้วิธีการของ Eye Level ได้เป็นอย่างดี รู้จักตั้งเป้าหมายในการเรียน และวางแผนการเรียนด้วยตนเอง บางครั้งมีการขอการบ้านเพิ่มเอง เพื่อทำในช่วงเวลาว่าง

คูเปอร์มาเรียนสม่ำเสมอ ถ้าติดธุระไม่สามารถมาเรียนได้ ก็จะขอแบบฝึกหัดไปทำที่บ้านแทน ทำให้มีความก้าวหน้าในการเรียนอย่างรวดเร็ว เด็กอายุเพียง 6 ขวบ แต่สามารถเรียนคณิตศาสตร์ของ Eye Level ในเนื้อหาเกินชั้นเรียนได้ และสามารถสอบเลื่อนชั้นที่โรงเรียนได้ 1 ระดับชั้น ทำให้เรียนเร็วกว่านักเรียนปกติด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของน้องคูเปอร์ ทำให้สอบเข้าเรียนชั้น ป.1 ที่โรงเรียนสาธิตฯ จุฬาฯ ได้ด้วยตัวเอง สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปกครอง และคุณครูเป็นอย่างมาก สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ น้องคูเปอร์มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานในการเรียนต่อในอนาคต และเป็นวิชาที่ปลูกฝังกระบวนการคิดและวิเคราะห์ให้เด็กสามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ในชีวิตประจำวันได้

Eye Level มุ่งสร้างให้เด็กเป็นนักคิดวิเคราะห์ และนักแก้ปัญหา สร้างนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดเวลาด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของน้องคูเปอร์ในภายภาคหน้า