Critical Thinking หรือ การคิดวิเคราะห์ ..คืออะไร?


การคิดวิเคราะห์ คือ ความรู้ ความสามารถที่จะคิดอย่างชัดเจน และมีเหตุผล เข้าใจตรรกะของการเชื่อมโยงระหว่างความคิดหลาย ๆ ความคิด

แนวเรื่องของการคิดวิเคราะห์เป็นที่สนใจกันมาตั้งแต่ยุคสมัยกรีก ที่มีนักปรัชญากรีกอย่าง “เพลโต้ และ โชกราตีส” ได้พยายาม
หาเหตุผลและความเข้าใจ จนมาถึงปัจจุบัน

การคิดวิเคราะห์ จึงเป็นหัวใจสำคัญของ คณิตศาสตร์แบบ Eye Level

นอกจากจะสามารถคิดได้อย่างชัดเจน และมีเหตุผลแล้ว การคิดวิเคราะห์ อาจจะรวมไปถึง ความสามารถที่จะติตรอง (Reflective) และมีแนวคิดที่เป็นอิสระ (Independent)

โดยสรุป การคิดวิเคราะห์ ทำให้เรามีความสามารถในการให้เหตุผล ทำให้เราเป็นผู้สามารถหาความรู้ด้วยตนเอง แทนที่จะรับรู้จากผู้อื่นอย่างเดียว นักคิดวิเคราะห์จะตั้งคำถามเกี่ยวกับความคิด หลักการ อนุมานต่าง ๆ แทนที่จะยอมรับอย่างง่าย ๆ เขาจะพยายามหาเหตุผลว่าแนวคิด หลักการ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เห็นนั้นครอบคลุมหรือไม่ มีประเด็นอะไรที่เพิ่มเติมได้อีก

นักคิดวิเคราะห์จะสามารถมองเห็นปัญหา วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ แทนที่จะใช้การคาดเดา หรือความรู้สึกเท่านั้น

Critical Thinking Math ของ Eye Level ช่วยฝึกสร้างนักคิดวิเคราะห์ตั้งแต่ยังเล็ก
————————————
นักคิดวิเคราะห์ มีความสามารถดังต่อไปนี้

• เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างความคิดต่าง ๆ
• จับจุด จับประเด็นที่สำคัญได้
• สามารถประเมินประเด็น หรือสร้างประเด็นขึ้นมาได้
• มองเห็นความขัดแย้ง หรือข้อผิดพลาดในการให้เหตุผล
• จัดการกับปัญหา โดยวิธีการที่เป็นระบบและสอดคล้องกับประเด็น
• พิจารณาเหตุผลและคำอธิบายของความคิดของตน
• ความเชื่อ (Believes) และคุณค่า (Values) ได้อย่างมีเหตุผล

Eye Level Math จะช่วยสร้างนักคิดวิเคราะห์…ในทุกบทเรียน
————————————

ทักษะที่จะทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์…

• การสังเกต
• การวิเคราะห์
• การแปลความหมาย
• การคิดทบทวน
• การประเมินผล
• การเชื่อมโยง
• การอธิบาย
• การแก้ปัญหา
• การตัดสินใจ

คนที่คิดวิเคราะห์เป็นจะ….

• สามารถที่จะคิดถึงประเด็น หรือปัญหาอย่างปราศจากอคติ
และวิเคราะห์ปัญหาได้ชัดเจน
• แยกแยะเหตุผลที่เกี่ยวโยงกับประเด็นได้ดี
• ประเมินแนวความคิดได้ว่าอันไหนมีเหตุผลมากกว่ากัน
• เห็นจุดอ่อน หรือข้อขัดแย้งในตัวเอง และในประเด็นนั้น
• มองเห็นประเด็นที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการให้เหตุผล
• สามารถให้เหตุผลประกอบคำชี้แจงอย่างเป็นระบบ

Eye Level ต้องการสร้างเด็กไทยให้เป็น “นักคิดวิเคราะห์”
หรือ Critical Thinkers.
————————————

การคิดวิเคราะห์โจทย์คณิตศาสตร์

การคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ คือ ความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ เพราะเด็กที่วิเคราะห์เป็นจะแตกต่างกับเด็กที่เพียงตอบโจทย์ได้ถูก แต่ไม่เข้าใจ เด็กที่ตอบโจทย์ได้ถูกอาจจะเป็นเพราะเขาจำสูตรได้ และคำนวณเป็น แต่เด็กที่วิเคราะห์เป็นจะสามารถแก้โจทย์ที่ซับซ้อนได้ด้วยความเข้าใจ โดยไม่จำเป็นต้องจำสูตร เพราะเขาเข้าใจกรอบความคิด และความสัมพันธ์ได้ลึกซึ้งกว่ามาก

————————————

Eye Level ทำอย่างไร ? เด็กจึงคิดวิเคราะห์เป็น..

ฝึกนิสัย
• Self-Directed Learning (ฝึกให้เรียนเองเป็น)
• Self-Disciplined (ฝึกให้มีวินัย)
• Self-Evaluation (ฝึกประเมินตนเอง)
• Self-Corrective Thinking (ฝึกให้คิดแก้ไขเป็น)

การใช้หลักสูตร
• บทเรียนสอนให้จับกลุ่ม แยกแยะ
• บทเรียนสอนให้รู้จักหาข้อมูล
• บทเรียนสอนให้มองเห็นความสัมพันธ์
• บทเรียนสอนให้รู้จักการวางแผน
• บทเรียนสอนให้แก้ปัญหาโดยเข้าใจประเด็น
• เด็กเข้าใจทุกอย่างระดับ Mastery

Eye Level วางรากฐานการคิดวิเคราะห์ในนักเรียนตั้งแต่ยังเล็ก ผ่าน Critical Thinking Math ซึ่งเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าของเด็กทุกคน
—————————————

CRITICAL THINKING &
SELF-DIRECTED LEARNING
START FROM EYE LEVEL

อนุบาล-ม.3
ทดสอบวัดระดับฟรี!
สถาบันเสริมทักษะ อายเลเวล
คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ หลักสูตระดับโลก
WORLD CLASS MATH & ENGLISH PROGRAM

Call center: 02-934-9911
Line: https://line.me/R/ti/p/%40vqk0290v
FB: Eye Level Thailand
IG: eyelevel.th

Learn more about Eye Level Thailand
www.eyelevel.co.th

#eyelevel #eyelevelthailand #criticalthinkingmath #math #english #eyelevelmath #eyelvelenglish #อายเลเวล