อายเลเวล เราสร้างนักคิดแบบ Critical Thinkers

 

Albert Einstein เคยกล่าวไว้ว่า “เราไม่สามารถ แก้ปัญหาได้ ถ้าเราติดอยู่ในกรอบเดิมที่สร้างปัญหาขึ้น”

เด็กไทยสมัยใหม่ กำลังจะหลุดจากกรอบเดิมของการเรียนรู้ นั่นคือ การท่อง และจำ มาเป็นการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ที่เป็นกรอบใหม่ของการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับกันแล้วทั่วโลก  Eye Level ได้นำหลักสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้นบนรากฐานของการเรียน เรียนแบบธรรมชาติ ที่สนุกได้ความรู้ เราเห็นเด็กเล็ก ๆ ทำตั้งแต่แรกเกิด คือ การสำรวจ ทดลอง หาความเข้าใจด้วยตนเอง หาความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวเขา วิธีที่เด็กเล็ก ๆ เรียนรู้ เป็นวิธีการเรียนด้วยตนเองที่เราเอามาปรับให้เป็นวิธีที่เรียกว่า Self-Directed Learning
 

หัวใจของ Self-Directed Learning คือ ให้เด็กสร้างวินัยในการเรียนรู้ สร้างนิสัยในการเรียน นิสัยในการค้นคว้า หาความรู้ สร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง (Mastery) และนำความรู้ไปปรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์ และที่สำคัญคือเป็นการเรียนที่สนุก และได้ผล


วิธีการข้างต้น จะช่วยนำไปสู่การพัฒนาความรู้และนิสัยของการเป็นนักวิเคราะห์ (Critical Thinkers) Eye Level เป็นสถาบันแรกในประเทศไทยที่เน้นเรื่องการคิดวิเคราะห์ ให้เป็นแนวทางหลักของการเรียนรู้ ผลจากการเป็นนักคิดวิเคราะห์ (Critical Thinkers) ในระยะสั้น และระยะยาวได้แก่

  1. นักเรียนจะกล้าสอบถาม อยากเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
  2. สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและในชีวิต โดยใช้เหตุผล และความเข้าใจ
  3. มั่นใจในตนเอง
  4. มีระบบความคิดที่เปิดกว้าง รับความคิดเห็นที่แตกต่าง
  5. ปรับตัวให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  6. เข้าใจวิธีคิด และ ความเห็นของคนอื่น
  7. ใช้เหตุผลในการดำรงชีวิต
  8. วิเคราะห์ตัวเองเป็น รู้จุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง
  9. กล้าที่จะเปลี่ยนความคิด ถ้ามีเหตุผลรองรับพอ
  10. สามารถเรียนรู้วิชาอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และเข้าใจ

Eye Level กำลังสร้างเด็กไทยเหล่านี้อยู่ในอนาคต มาช่วยกันสร้าง Critical Thinkers กันเถอะครับ