เรื่องราวความสำเร็จ


เรื่องราวความสำเร็จของ Eye Level ประเทศต่าง ๆ

 • 2014 Daekyo Vietnam established
 • 2013 Master franchise contracts for Thailand and Kuwait
  franchise contract for Vietnam, Dubai, Sydney, India.
 • 2012 Global Rebranding from e.nopi to Eye Level
  New BI, SI and websites launched.
 • 2011 New US HQ building, Eye Level Hub, purchased.
  Developed New Class Model.
 • 2008 E.nopi Reading/Writing Program revised
 • 2007 Daekyo Indonesia established.
 • 2006 E.nopi MATH Program is revised. Target market moved toward mainstream.
  Daekyo Philippines (master franchise)
 • 2005 Study conducted to show the effectiveness of E.nopi MATH.
  Approved as an NCLB SES Provider (Florida)
 • 2004 Daekyo Malaysia established
 • 2003 “E.nopi” brand developed for global branding. Daekyo USA, Daekyo America, Daekyo Shanghai/Tianjin were founded.
 • 2002 Daekyo Beijing established
 • 1999 Recognized as the No.1 educational company in Korea
 • 1997 Daekyo Hong Kong established
 • 1991 Franchising business launched in the United States
 • 1985 Daekyo Educational research institute established
 • 1976 Founded by Young Jonng Kang, PhD

Eye Level Thailand
บริษัท Global Vision Education จำกัด เป็นผู้จัดตั้งสถาบัน
Eye Level Thailand
บริษัทแม่ของ Eye Level คือบริษัท Daekyo
เป็นบริษัทการศึกษาอันดับ 1 ของประเทศเกาหลี มีครูและพนักงานมากกว่า 35,000 คน
(30% ของคนเกาหลีผ่านหลักสูตรการเรียนของ Eye Level)

 • ระบบแฟรนไชส์การศึกษาที่มีสาขามากกว่า 1,300 สาขา ใน 22 ประเทศทั่วโลก
  มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 2 ล้านคน
 • เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การแข่งขัน Math Olympiad และ Literary Awards ทั่วโลก
 • เป็นระบบการศึกษาที่ทำให้ประเทศเกาหลีพ้นจากประเทศใกล้ล้มละลายทางเศรษฐกิจ
  มาเป็นชาติชั้นนำทางด้านการศึกษาเป็นการ“ปฏิวัติ”การศึกษาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางการ
  เรียนรู้อย่างแท้จริงทำให้เด็ก อยากเรียนรู้อยากมาเรียน และ ประสบผลสำเร็จ
 • พ.ศ.2519 บริษัท Daekyo เริ่มก่อตั้ง Eye Level ครั้งแรกในประเทศเกาหลี ในนาม e.nopi
 • พ.ศ.2546 Eye Level นำเข้าสู่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ.2555 Eye Level เปิดตัวภายในประเทศไทย
  ด้วยหลักสูตรมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพของเด็กที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางอย่าง แท้จริง
 • ปัจจุบัน Eye Level  Thailand มีการพัฒนาระบบการบริหารแฟรนไชส์
  และมุ่งพัฒนาทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ในการขยายแฟรนไชส์สาขาเพิ่มขึ้น