Eye Level กุญแจการศึกษาที่จะแก้ไขปัญหาให้เด็กไทย

Eye Level กุญแจการศึกษาที่จะแก้ไขปัญหาให้เด็กไทย

การศึกษาของไทยยังให้ครูเป็นจุดศูนย์กลาง ครู 1 คนต่อเด็ก 40 คน เด็กไม่สามารถเข้าเข้าใจได้เท่ากันทุกคน จนกลายเป็น “ช่องว่างของความรู้” ช่องว่างความรู้ที่เด็กสะสมไปเรื่อยๆ เมื่อมีช่องว่างมาก เด็กจะไม่เข้าใจ จะเบื่อและจะไม่อยากเรียนEye Level จะมาแก้ไข ช่องว่างความรู้นั้น นั้น วิธีการของ Self-Directed Learning (SDL) คือ การฝึกนิสัยให้เด็กเรียนด้วยตัวเองเป็น ครูทำหน้าที่เป็นโค้ช คอยสนับสนุนพัฒนาการของเด็กไปที่ละขั้น เด็กไม่แข่งกับใคร แข่งกับตัวเอง จะชนะตัวเองได้ก็ต้องเรียนรู้อย่างเข้าใจ ฝึกนิสัยการตั้งเป้าหมาย การประเมินผล การปรับปรุงแก้ไข “Mastery” หรือ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในทุกบทเรียน คือเป้าหมายหลัก

Critical Thinking หรือ การคิดวิเคราะห์ ..คืออะไร?

Critical Thinking หรือ การคิดวิเคราะห์ ..คืออะไร?

การคิดวิเคราะห์โจทย์คณิตศาสตร์ คือ การคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ คือ ความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ เด็กที่วิเคราะห์เป็นจะสามารถแก้โจทย์ที่ซับซ้อนได้ด้วยความเข้าใจ โดยไม่จำเป็นต้องจำสูตร เพราะเขาเข้าใจกรอบความคิด และความสัมพันธ์ได้ลึกซึ้งกว่ามาก

Eye Level ทำให้เด็กเป็นศูนย์กลาง แห่งความรู้ได้อย่างไร?

Eye Level ทำให้เด็กเป็นศูนย์กลาง แห่งความรู้ได้อย่างไร?

Eye Level ทำให้เด็กเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ได้อย่างไร? …