* อัตราค่าเรียนที่แตกต่างกันของ 3 สาขา (การเพิ่มโควต้าจำนวนหนังสือแบบฝึกหัด / ระบบ CCTV วงจรปิด)