GLOBAL EVENTS

Eye Level โครงการแข่งขันทางวิชาการระดับสากลทั้งคณิตศาตร์และภาษาอังกฤษ
เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยทุกคนได้เข้าร่วมสร้างประสบการณ์
พัฒนาความสามารถ และแสดงศักยภาพ


การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีและเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ คัดเลือกตัวแทนเข้าค่าย MODEL UN CAMP ระดับนานาชาติ ที่ประเทศเกาหลีใต้
การแข่งขันคณิตศาสตร์วิเคราะห์ระดับประเทศ